ક્રૂસ ના માર્ગની ભક્તિ

860718_472386432808936_2019129321_o

સર્વે મિત્રોને જણાવવાનુકે તારીખ 2/15/2013 (તપઋતુ નો પહેલો શુક્રવાર)ના રોજ ક્રૂસ ના માર્ગની ભક્તિ શ્રી નીતિન પરમાર (માનનીય રેગીનાબેન તથા ફીલોમીનાબેન)ના ઘરે જર્સી સીટી ખાતે રાખેલ છે. તો આપ સર્વેને પધારવા આમંત્રણ છે.

સમય:૮:૩૦-૯:૦૦ (ભેગા થવું)
૯:૦૦ (ભક્તિ શરુ)

શ્રી નીતિન પરમારના ઘરનું સરનામું :
145 Laidlaw Avenue
Jersey City, NJ 07087

તદુપરાંત આ વર્ષની તપરુતુમાં 22મી ફેબ્રુઆરી, 1લી માર્ચ , 8મી માર્ચ, 15મી માર્ચ, તથા 22મી માર્ચના શુક્રવાર આવે છે. આ બધા શુક્રવારના રોજ જે કોઈ મિત્રોના ઘરે કૄસના માર્ગની ભકિત રાખવી હોય તો અવશ્ય અમારો સંપર્ક સાધવા વિનંતી.

કારોબારીઃ
ગુજરાતી કેથલિક સમાજ ઓફ યુએસએ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *