ક્રૂસ ના માર્ગની ભક્તિ

527971_475674275813485_625419878_n

સર્વે મિત્રોને જણાવવાનુકે તારીખ 2/22/2013 (તપઋતુ નો બીજો શુક્રવાર)ના રોજ ક્રૂસ ના માર્ગની ભક્તિ શ્રી રાજ મેકવાનના નીવાસસ્થાન ખાતે રાખેલ છે. તો આપ સર્વેને પધારવા આમંત્રણ છે.

સમય:૮:૩૦-૯:૦૦ (ભેગા થવું)
૯:૦૦ (ભક્તિ શરુ)

શ્રી રાજ મેકવાન ના ઘરનું સરનામું :
106 Susan Terrace
South Plainfield, NJ, 07080

તદુપરાંત આ વર્ષની તપઋતુમાં 1લી માર્ચ , 8મી માર્ચ, 15મી માર્ચ, તથા 22મી માર્ચના શુક્રવાર આવે છે. આ બધા શુક્રવારના રોજ જે કોઈ મિત્રોના ઘરે કૄસના માર્ગની ભકિત રાખવી હોય તો અવશ્ય અમારો સંપર્ક સાધવા વિનંતી.

કારોબારીઃ
ગુજરાતી કેથલિક સમાજ ઓફ યુએસએ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *