ક્રૂસ ના માર્ગની ભક્તિ

602724_483065818407664_1150993446_n

સર્વે મિત્રોને જણાવવાનુકે તારીખ 3/8/2013 (તપઋતુ ના ચોથા શુક્રવાર)ના રોજ ક્રૂસ ના માર્ગની ભક્તિ શ્રી જગદીશ ક્રિશ્રીયન ના નીવાસસ્થાન ખાતે રાખેલ છે. તો આપ સર્વેને પધારવા આમંત્રણ છે.

સમય:૮:૩૦-૯:૦૦ (ભેગા થવું)
૯:૦૦ (ભક્તિ શરુ)

શ્રી શ્રી જગદીશ ક્રિશ્રીયન ના ઘરનું સરનામું :
144 Strawberry Hill Ave
Woodbridge, NJ, 07095

કારોબારીઃ
ગુજરાતી કેથલિક સમાજ ઓફ યુએસએ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *