માર્ગની ભક્તિ

 

600390_485915421456037_688040047_n

સર્વે મિત્રોને જણાવવાનુકે તારીખ 3/15/2013 (તપઋતુ ના પાંચમા શુક્રવાર)ના રોજ ક્રૂસ ના માર્ગની ભક્તિ શ્રી શાંતીલાલ પરમાર ના નીવાસસ્થાન ખાતે રાખેલ છે. તો આપ સર્વેને પધારવા આમંત્રણ છે.

સમય:૮:૩૦-૯:૦૦ (ભેગા થવું)
૯:૦૦ (ભક્તિ શરુ)

શ્રી શાંતીલાલ પરમાર ના ઘરનું સરનામું :
142 Darling Avenue,
Bloomfield,
NJ 07003

કારોબારીઃ
ગુજરાતી કેથલિક સમાજ ઓફ યુએસએ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *