ક્રૂસ ના માર્ગની ભક્તિ

894687_488679671179612_1778977298_o

સર્વે મિત્રોને જણાવવાનુકે તારીખ 3/23/2013 (તપઋતુ ના છઠ્ઠા શુક્રવાર)ના રોજ ક્રૂસ ના માર્ગની ભક્તિ શ્રી એરિક લીઓ ના નીવાસસ્થાન ખાતે રાખેલ છે. તો આપ સર્વેને પધારવા આમંત્રણ છે.

સમય:૮:૩૦-૯:૦૦ (ભેગા થવું)
૯:૦૦ (ભક્તિ શરુ)

શ્રી શ્રી એરિક લીઓ ના ઘરનું સરનામું :
11 Dayton Dr. Apt.72D
Edison
NJ
08820

કારોબારીઃ
ગુજરાતી કેથલિક સમાજ ઓફ યુએસએ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *