મે મહિનાની ગુલાબમાળાની

945872_506439046070341_2028208652_n

ગુજરાતી કેથલિક સમાજ ઓફ યુએસએ વતી સર્વે મિત્રોને જણાવવાનુકે તારીખ 5/18/2013 (મે મહિનાના ત્રીજા શનિવાર) ના રોજ મે મહિનાની ગુલાબમાળાની ભક્તિ શ્રી જગદીશ ક્રિશ્ચિયન અને શ્રી જોસેફ પરમારના નિવાસસ્થાને રાખેલ છે. તો આપ સર્વેને પધારવા આમંત્રણ છે.

સમય:૮:૩૦-૯:૦૦ (ભેગા થવું)
૯:૦૦ (ભક્તિ શરુ)

શ્રી જગદીશ ક્રિશ્ચિયનના ઘરનું સરનામું અને ફોન નંબર નીચે પ્રમાણે છે.

144 Straberry Hill Ave

Woodbridge, NJ 07095

Home:732-855-0596

Cell:201-240-6019

તદુપરાંત 25મીના શનિવાર આવે છે. શ્રી અમિત મેકવાનના ઘરે 25 મી માટે જણાવ્યુ છે.

આપ સર્વને ભક્તિમાં મળવાની અપેક્ષા સહ,

શાંતિલાલ પરમાર, પ્રમુખ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *