મે મહિનાની ગુલાબમાળાની

971490_508359695878276_1467346378_n

ગુજરાતી કેથલિક સમાજ ઓફ યુએસએ વતી સર્વે મિત્રોને જણાવવાનુકે તારીખ 5/25/2013 (મે મહિનાનો ચોથો શનિવાર)ના રોજ મે મહિનાની ગુલાબમાળાની ભક્તિ શ્રી અમિત અને પૂર્વી મેકવાનના નિવાસસ્થાને રાખેલ છે. તો આપ સર્વેને પધારવા આમંત્રણ છે.

સમય:૮:૩૦-૯:૦૦ (ભેગા થવું)

૯:૦૦ (ભક્તિ શરુ)

શ્રી અમિત અને પૂર્વી મેકવાનના ના ઘરનું સરનામું અને ફોન નંબર નીચે પ્રમાણે છે.

119 Leonard Ave, South Plainfield, NJ 07080

Home:732-956-2079

Cell: 201-779-5676

આપ સર્વને ભક્તિમાં મળવાની અપેક્ષા સહ,

શાંતિલાલ પરમાર, પ્રમુખ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *