ફાતિમાના દેવાલય ની મુલાકાત

IMG_0506

World Apostolate of Fatima, 674 Mountain View Road East, Washington , NJ 07882

13મી જુલાયનો કાર્યક્રમ (ત્રીજુ દર્શન)

સવારના 11:30 થી 11:45 સુધીમાં હાજર થવું. દરેકને પોત પોતાના વાહનો અથવા ride દ્વારા સમયસર આવવા વિનંતી.

12:00 – Rosary Procession with the Pilgrim Virgin Statue of Our Lady of Fatima

1:00 – Holy Sacrifice of the Mass, Celebrant: Most Reverend Paul Gregory Bootkoski

Following Mass will be Benediction, Fatima Farewell & Brown Scapular Enrollment.

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *