રુસના માર્ગની પ્રથમ ભક્તિ

આ તપઋતુમાં ક્રુસના માર્ગની પ્રથમ ભક્તિ શ્રી રાજ મેકવાનના ઘરે તા. 2/20/2015, શુક્રવારના રોજ રાત્રે 9(નવ) વાગે રાખેલ છે. સમય:૮:૩૦-૯:૦૦ (ભેગા થવું) ૯:૦૦ (ભક્તિ શરુ) શ્રી રાજ મેકવાન ના ઘરનું સરનામું : 106 Susan Terrace South Plainfield, NJ, 07080 જે સર્વેની જાણ સારું આભાર અને આપ સર્વને ભક્તિમાં મળવાની અપેક્ષા સહ, કારોબારીઃ ગુજરાતી કેથલિક સમાજ […]

Share Button