સંત પાદરે પીઓની વાર્ષિક ઉજવણી

  સંત પાદરે પીઓની વાર્ષિક ઉજવણીના વિક એન્ડ નીમેતે, ગુ. કે. સમાજ ઓફ યુ. એસ. એ. વતી સર્વે મિત્રોને જણાવવાનુ કે તા 21/9/2013 (શનિવાર) ના રોજ પાદરે પીઓ, બાર્ટો, પેન્સીલ્વાનીયા જાત્રાધામની મુલાકાત લેવાનું આયોજન કરેલ છે જેનો વિગતવાર કાર્યક્રમ નીચે મુજબ છે. સ્થળ: Our Lady of Grace Chapel & Padre Pio Spirituality Center, 111 Barto […]

Share Button

Get together – GCSofUSA August 2013

Share Button

Holy Mass By Fr. Sunil Macwan at NJ – 17th August 2013

Photographs by Christine Christian.

Share Button

Celebration of Holy Mass in Gujarati by Fr. Sunil Macwan

Gujarati Catholic Samaj of USA invites all faithful to join us in the celebration of Holy Mass by Fr. Sunil Macwan. Time :  2:00 PM Address: Our Lady of Mount Carmel church 267 East Smith Street, Woodbridge, NJ 07095 Enter your location

Share Button