ફાતિમાના દેવાલય ની મુલાકાત

World Apostolate of Fatima, 674 Mountain View Road East, Washington , NJ 07882 13મી જુલાયનો કાર્યક્રમ (ત્રીજુ દર્શન) સવારના 11:30 થી 11:45 સુધીમાં હાજર થવું. દરેકને પોત પોતાના વાહનો અથવા ride દ્વારા સમયસર આવવા વિનંતી. 12:00 – Rosary Procession with the Pilgrim Virgin Statue of Our Lady of Fatima 1:00 – Holy Sacrifice of the […]

Share Button

ફાતિમાના દેવાલય, વોશિંગટન, ન્યુ જર્સી

Share Button

ફાતિમાના દેવાલય, વોશિંગટન, ન્યુ જર્સી, જાત્રાધામની મુલાકાતનો અહેવાલ

ફાતિમાના દેવાલય, વોશિંગટન, ન્યુ જર્સી, જાત્રાધામની મુલાકાતનો અહેવાલ                         મે મહિનો પવિત્ર મારિયાના મહિમાનો મહિનો હોવાથી તારીખ 12/5/2013ના રોજ મધર્સ ડેના દિવસે “ગુજરાત કેથલિક સમાજ ઓફ યુએસએ”  દ્વારા ફાતિમાના દેવાલય, વોશિંગટન ટાઉનશીપ , ન્યુ જર્સીના જાત્રધામની મુલાકાતનું આયોજન કર્યું હતું. (નોંધ: મૂળતો આ જાત્રધામની મુલાકાત તા 28/10/2012 ના રોજ કરવાની હતી પણ સેન્ડી વાવાઝોડાની […]

Share Button