ક્રૂસ ના માર્ગની ભક્તિ

સર્વે મિત્રોને જણાવવાનુકે તારીખ 3/1/2013 (તપઋતુ ના ત્રીજા શુક્રવાર)ના રોજ ક્રૂસ ના માર્ગની ભક્તિ શ્રી કેતન ક્રિશ્રીયન ના નીવાસસ્થાન ખાતે રાખેલ છે. તો આપ સર્વેને પધારવા આમંત્રણ છે.સમય:૮:૩૦-૯:૦૦ (ભેગા થવું) ૯:૦૦ (ભક્તિ શરુ) શ્રી શ્રી કેતન ક્રિશ્રીયન ના ઘરનું સરનામું : 202 Caffrey Terrace South Plainfield, NJ, 07080 કારોબારીઃ ગુજરાતી કેથલિક સમાજ ઓફ યુએસએ

Share Button

ક્રૂસ ના માર્ગની ભક્તિ

સર્વે મિત્રોને જણાવવાનુકે તારીખ 2/22/2013 (તપઋતુ નો બીજો શુક્રવાર)ના રોજ ક્રૂસ ના માર્ગની ભક્તિ શ્રી રાજ મેકવાનના નીવાસસ્થાન ખાતે રાખેલ છે. તો આપ સર્વેને પધારવા આમંત્રણ છે. સમય:૮:૩૦-૯:૦૦ (ભેગા થવું) ૯:૦૦ (ભક્તિ શરુ) શ્રી રાજ મેકવાન ના ઘરનું સરનામું : 106 Susan Terrace South Plainfield, NJ, 07080 તદુપરાંત આ વર્ષની તપઋતુમાં 1લી માર્ચ , 8મી […]

Share Button

ક્રૂસ ના માર્ગની ભક્તિ

સર્વે મિત્રોને જણાવવાનુકે તારીખ 2/15/2013 (તપઋતુ નો પહેલો શુક્રવાર)ના રોજ ક્રૂસ ના માર્ગની ભક્તિ શ્રી નીતિન પરમાર (માનનીય રેગીનાબેન તથા ફીલોમીનાબેન)ના ઘરે જર્સી સીટી ખાતે રાખેલ છે. તો આપ સર્વેને પધારવા આમંત્રણ છે. સમય:૮:૩૦-૯:૦૦ (ભેગા થવું) ૯:૦૦ (ભક્તિ શરુ) શ્રી નીતિન પરમારના ઘરનું સરનામું : 145 Laidlaw Avenue Jersey City, NJ 07087 તદુપરાંત આ વર્ષની […]

Share Button

New Year Celebration

GCS cordially invites to all GCS Members & all Gujarati Christians To Join celebration of New Year 2013 Date: January 5, 2013 Saturday * * * * * Time: 5:30 to 9:30 pm * * * * * Place: St. Nicolas Church, 122 Ferry St. Jersey City, NJ 07307 * * * 5:30-9:30 pm “New […]

Share Button

Christmas Carols

Gujarati Catholic Samaj of USA has organized Christmas Carol Program for the last two years. This year our Christmas Carol Program is on December 15, 2012, Saturday. we will forward all the detail route program information later.

Share Button

Summer Picnic – 2010

Share Button

Invitation

 

Share Button
« 1 2 3 4